INTERVENCIÓ EN ATENCIÓ SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONS

On line

Formació ocupacional

DATA D'INICI

04-05-2021

DATA DE FINALITZACIÓ

28-05-2021

DIES DE CLASSE

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

HORARI

8,30-12,30

TEMARI

OBJECTIUS GENERALS
Desenvolupar intervencions d’atenció sociosanitàries dirigides a persones dependents dins d’institucions.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
Seleccionar i preparar els materials i instruments per a facilitar l’observació i l’exploració dels usuaris d’acord amb el protocol establert i les indicacions del responsable del pla de cura.
Aplicar procediments de neteja i desinfecció de material i instruments d’ús comú en l’atenció higiènica i en la cura sanitària bàsica a més de descriure els processos de recollida de mostres.
Executar les ordres de prescripció d’administració de medicaments per via oral, tòpica i rectal, precisant el material que s’ha d’utilitzar en funció de la tècnica demandada.
Efectuar les tècniques de trasllat, mobilització i acompanyament en la mobilització de l’usuari, en funció al seu grau de dependència.
Descriure les tècniques bàsiques sanitàries d’urgències i de primers auxilis determinant la més adequada en funció de la situació.
CONTINGUTS
Reconeixement de les necessitats especials de les persones dependents (14 hores).

Situacions especials: usuaris sense família, famílies desestructurades.
Observació i registre de l’evolució funcional i el desenvolupament d’activitats d’atenció física.
Aplicació de tècniques i instruments d’observació en funció de l’usuari i les seves característiques.
Tipus d’ajudes tècniques i tecnològiques per a la vida quotidiana.
Participació en l’atenció sanitària per a persones dependents en l’àmbit sociosanitari (14 hores).

Anatomofisiologia i patologies més freqüents.
Participació en la presa de constants vitals.
Participació en l’administració de medicació: vies oral, tòpica i rectal.
Medicació en el cas de persones amb diabetis.
Col·laboració en l’aplicació de tècniques de aerosolterapia i oxigenoterapia.
Col·laboració en l’aplicació de tractaments locals i mètodes de fred-calor.
Ús de materials per a la medicació.
Riscos dels medicaments.
Prevenció de riscos laborals en les tasques sanitàries.
Col·laboració en la mobilització, trasllat i deambulació dels usuaris (14 hores).

Principis anatomofisiològics de sustentació i moviment del cos humà. Patologia més freqüent. Biomecànica de les articulacions.
Principis anatomofisiològics del sistema nerviós.
Posicions anatòmiques.
Principis de mecànica corporal.
Tècniques de mobilització, trasllat i deambulació:
Preparació per al trasllat.
Mobilització de persones dependents.
Acompanyament en la deambulació.
Prevenció de caigudes i accidents de l’usuari.
Ajudes tècniques per a la deambulació, trasllat i mobilització en persones dependents.
Prevenció de riscos laborals en les tasques de deambulació, trasllat i mobilització.
Prestació de primers auxilis en situacions d’urgència en institucions (14 hores).

Reconeixement de les situacions de risc: protocols i normes sobre quan intervenir.
Avisos a les professionals responsables.
Tècniques d’actuació urgent en cas de:
Intoxicacions.
Ingestió de cossos estranys, ofecs.
Traumatisme, embenatges i immobilitzacions.
Reanimació cardiopulmonar.
Hemorràgies externes.
Cremades. Congelacions.
Descàrregues elèctriques.
Picades i mossegades.
Manteniment de farmacioles.
Compliment de les normes de neteja de materials i instruments sanitaris (14 hores).

Aplicació d’operacions de neteja de materials sanitaris.
Procés de desinfecció. Mètodes i materials.
Procés d’esterilització. Mètodes i materials.
Prevenció d’infeccions.
Eliminació de residus sanitaris.
Prevenció de riscos laborals en les tasques de neteja de material sanitari.

LOCALITZACIÓ

Maçanet de la Selva

ADREÇA

https://www.criteria.es/cursos_subvencionado/intervencio-en-latencio-sociosanitaria-en-institucions-mf1018_2-5/

Registra't i apuntat a aquests cursos

Si tens el perfil i estàs interessat en fer aquests cursos, registra't.