REPRODUCCIÓ I ARXIU

On line

Formació ocupacional

DATA D'INICI

10-05-2021

DATA DE FINALITZACIÓ

11-06-2021

DIES DE CLASSE

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

HORARI

09-14 H

TEMARI

OBJECTIUS GENERALS
Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Utilitzar les funcions bàsiques dels sistemes operatius habituals en la gestió i cerca de carpetes i arxius.
Aplicar tècniques d’arxiu i classificació bàsiques i habituals en la codificació i organització de documentació administrativa tipus, utilitzant arxius físics o informàtics.
Utilitzar les tècniques bàsiques d’accés, lliurament, transferència i eliminació de documents i arxius, en funció dels diferents nivells d’accés, conservació i vigència.
Utilitzar les funcions bàsiques de bases de dades necessàries, introduint, ordenant, consultant i presentant informació de forma actualitzada.
Comprovar el funcionament bàsic dels equips de reproducció, informàtics i d’enquadernació funcional –fotocopiadores, impressores, escàners, reproductores, perforadores, enquadernadores o uns altres–, identificant les incidències elementals, d’acord amb els manuals d’ús i sistemes d’ajuda.
Utilitzar útils de reprografia, obtenint còpies en format documental i/o digital de documentació tipus, d’acord amb criteris i estàndards de qualitat definits.
Utilitzar materials i útils d’enquadernació funcional amb precisió, ateses les característiques dels documents tipus, respectant els criteris de seguretat i sostenibilitat.
CONTINGUTS
Gestió auxiliar d’arxiu en suport convencional o informàtic.

Sistemes operatius habituals.
Sistema operatiu.
Entorn de treball. Interfície. Parts. Desplaçament. Configuració.
Carpetes, directoris, operacions amb ells. Definició. Creació. Canvi de nom. Obertura. Copiat. Canvi d’ubicació. Eliminació.
Fitxers, operacions amb ells. Definició. Creació. Canvi de nom. Obertura. Copiat. Canvi d’ubicació. Guardat. Eliminació
Aplicacions i eines.
Exploració/navegació.
Configuració d’elements.
Comptes d’usuari. Ús.
Còpia de seguretat. Suports.
Operacions en un entorn de xarxa. Accés. Cerca de recursos de xarxa. Operacions amb recursos de xarxa.
Arxiu i classificació de documentació administrativa.
L’arxiu en l’empresa. Descripció. Finalitat. Importància de l’arxiu per a l’empresa. Tipus d’arxius. Equips i materials per a l’arxiu. Funcionament d’un arxiu. Manteniment d’un arxiu. Procés d’arxiu d’un document. Normes que regulen la conservació de documents. Destrucció dels documents. Confidencialitat i seguretat de la informació.
L’organització de l’arxiu. Centralitzat. Descentralitzat. Mixt. Actiu. Semiactiu. Inactiu o passiu. Sistema d’ordenació i classificació de documentació administrativa. Concepte d’ordenació i classificació. Classificació alfabètica. Classificació numèrica. Sistema mixt. Classificació cronològica. Criteri geogràfic. Classificació per matèries.
Base de dades.
Entrada i sortida de l’aplicació.
La finestra de l’aplicació.
Objectes bàsics. Taules. Consultes. Formularis. Informes o reports.
Creació.
Obertura.
Guardat.
Tancament.
Còpia de seguretat.
Eines de recuperació i manteniment.
Inserció de dades en taules.
Registres i camps.
Introducció de dades.
Moviments pels camps i registres.
Eliminació de registres.
Modificació de registres.
Copiat i moviment de dades.
Cerca i reemplaçat de dades.
Aplicació de filtres.
Ordenació alfabètica de camps.
Formats d’una taula.
Operacions bàsiques amb taules. Canvi del nom. Eliminació. Copiat. Exportació i importació.
Consultes de selecció.
Creació.
Guardat.
Execució.
Modificació dels criteris.
Impressió de resultats.
Eliminació.
Formularis i informes.
Introducció, modificació i eliminació de dades en formularis.
Aplicació de filtres en formularis.
Creació d’informes amb l’assistent.
Publicació d’informes en el processador de text per a la seva millora.
Impressió de formularis i informes.
Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic

Reproducció en equips de reprografia.
Equips de reprografia. Elements. Tipus: Fotocopiadores i impressores. Característiques. Funcionament. Instruccions tècniques. Posada en marxa. Manteniment i neteja.
Suports en la reproducció: Papers per a reprografia. Cartolina per a reprografia. Cartó. Plàstics. Digitals.
Consumibles per als equips de reprografia: Tòner. Tintes.
La reproducció dels originals. Tipus d’originals. Compatibilitat dels originals digitals.
Producció en reprografia. Qualitat en la reproducció. Paràmetres modificables. Proves de reproducció. Ajustos durant la reproducció.
Normativa de seguretat, salut i medi ambient en les operacions de reprografia. Normes de seguretat en les operacions de posada en marxa, maneig i manteniment dels equips. Riscos específics i factors implicats. Procediments de la gestió de residus.
Operacions d’enquadernació funcional de documents.
L’enquadernació funcional: Característiques i aplicacions. Tipus d’enquadernació funcional: canonet, espiral, anelles. Ajust d’equips. Manteniment.
Materials i útils d’enquadernació: Papers de cobrir. Cartolines. Plàstics: transparències. Grapes i anelles.
Operacions d’enquadernació: Igualat. Alçat. Perforat. Numerat. Engomat. Engrapat.
Màquines d’enquadernació: Tall (guillotina manual, cisalla). Plegat (plegadora de plans). Plastificat (plastificadora).
Normativa de seguretat, salut i medi ambient en les operacions d’enquadernació funcional: Riscos. Sistemes de protecció. Procediments de treball segurs. Eliminació i reciclatge de residus.
Control de qualitat en l’enquadernació funcional: Criteris de qualitat del procés. Pautes per a la inspecció del producte.

LOCALITZACIÓ

Maçanet de la Selva

ADREÇA

https://www.criteria.es/cursos_subvencionado/reproduccio-i-arxiu-mf0971_1-2/

Registra't i apuntat a aquests cursos

Si tens el perfil i estàs interessat en fer aquests cursos, registra't.